Додаток 3

Зразок титульної сторінки дипломної роботи магістра

Форма № Н-9.01

___________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

___________________________________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

___________________________________________________________________________

(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

___________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Виконав: студент ___курсу, групи______

спеціальності

___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент__________________________

(прізвище та ініціали)

_______ - 20__ року

Додаток 4

Зразок завдання дипломної роботи магістра

Форма № Н-8.09

Державний економіко-технологічний університет транспорту

( повне найменування вищого навчального закладу )

Факультет «Економіки і менеджменту»

Кафедра, циклова комісія Кафедра «Фінанси і кредит»

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Напрям підготовки 0305 «Економіка та підприємництво»

Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри _______________

______________________________

“____” ____________________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)_______________________________________________

керівник роботи___________________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”____20__року №___

2. Строк подання студентом роботи ____________________________________

3. Вихідні дані до роботи ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_______________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв

7. Дата видачі завдання______________________________________________

Додаток 5

Зразок календарного плану до дипломної роботи магістра

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка

Студент _________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ ____________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Додаток 6

Зразок формування реферату дипломної роботи магістра

РЕФЕРАТ

дипломної роботи магістра на тему:

«_______________________________»

Робота містить ___ сторінок, _____таблиць, _____рисунків, список використаних джерел ______найменувань, ______додатків.

Об`єктом дослідження дипломної роботи магістра є _____________________________________________________________________________

Мета роботи-__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результатом дослідження виступає_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Одержані результати можуть бути використані __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ключові слова (до 10 слів великими літерами)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис студента __________________

Додаток 7


5707842848908638.html
5707917974732604.html
    PR.RU™