Пояснення щодо заповнення «Довідки про вартість виконаних підрядних робіт» (типової форми № КБ-3)

Довідка за формою № КБ-3 складається для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт і проведення розрахунків за виконані підрядні роботи з будівництва. Довідка складається щомісячно фахівцями будівельного підприємства, якщо підприємством у звітному періоді виконувались будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи, незалежно від форми власності цього підприємства та джерел фінансування цих робіт.

Завдання обліку будівельного виробництва:
Контроль за використанням ресурсів і збереженням власності
Контроль фактичних витрат на будівельне виробництво
Визначення фактичної собівартості будівельної та пошук резервів за зниженням собівартості БМР
Контроль за використанням бізнес-планів та визначення обсягу БМР


2. Особливості обліку необоротних активів.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
– всі активи, що не є оборотними.
· основні засоби; · нематеріальні активи; · незавершене виробництво; · довгострокові фінансові інвестиції; · довгострокова дебіторська заборгованість; · відстрочені податкові активи; · інші необоротні активи.


Найбільшу питому вагу у складі необоротних активів на будівельних підприємствах складають основні засоби. Будівельні підприємства у своїй діяльності мають справу з великою кількістю основних засобів. Одні з них беруть участь у процесі будівництва, інші безпосередньо не використовуються при здійсненні будівельних та монтажних робіт, що враховуються в обліку витрат, пов’язаних з експлуатацією основних засобів.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про надходження та вибуття основних засобів та нематеріальних активів у будівництві визначає П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»


Відповідно до П(С)БО під основними засобами розуміють матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншими особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Складовою частиною необоротних активів є нематеріальні активи.НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
– немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року, або операційного циклу більше одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Види вартості основних засобів
Первісна вартість
Переоцінена вартість
Залишкова вартість
Справедлива вартість
Вартість, яка амортизується
Ліквідаційна вартість


Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам за виконання БМР, реєстраційні збори, державне мито, суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв’язку з придбанням, витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів, витрати на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основних засобів, інші витрати.

Розрізняють наступні шляхи їх надходження та вибуття на підприємство: придбання з відповідною оплатою або за бартерними обміном; будівництво господарським чи підрядними способом; безоплатне отримання від інших організацій; внески засновників до статутного капіталу підприємства; дооцінка реалізація; ліквідація; безкоштовна передача; зменшення корисності (переоцінка)

Надходження основних засобів шляхом придбання чи будівництва відображається в обліку як капітальні інвестиції. Під капітальними інвестиціями розуміють операції з вкладених грошових і матеріальних ресурсів у будівництво та придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

Для обліку призначено рахунок 15 «Капітальні інвестиції» В будівництві для обліку відображення витрат використовується субрахунок 151 «Капітальне будівництво», де відображаються витрати на будівництво, а також на цьому субрахунку ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.

По дебетувідображаються: ü витрати на будівництво, що здійснюються як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства; ü облік устаткування, що підлягають монтажу в процесі будівництва; ü авансові платежі для фінансування вказаного будівництва
По кредиту– списання витрат, прийняття в експлуатацію

Для правильної організації обліку основних засобів важливе значення має своєчасне і якісне документальне оформлення їх руху.

Первинний облік основних засобів
Бланки типових форм первинного обліку основних засобів (наказ Мінстату України № 352 від 29.12.95)
ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»
ОЗ-2«Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів»
ОЗ-3«Акт на списання основних засобів»
ОЗ-4«Акт на списання автотранспортних засобів»
ОЗ-5«Акт на установку, пуск і демонтаж будівельної машини»
ОЗ-6“Інвентарна картка обліку основних засобів”
ОЗ-7«Опис інвентарних карток з обліку основних засобів»
ОЗ-8«Картка обліку руху основних засобів»
ОЗ-9«Інвентарний список основних засобів»
Акти форм ОЗ-1 – ОЗ-9


В процесі використання основні засоби зношуються. З метою їх відновлення проводиться нарахування амортизації за активами.

Амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Назвіть основні методи нарахування амортизації.


5710271867351030.html
5710364339849828.html
    PR.RU™