Аудиторна самостійна робота студентів

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Кафедра психології та педагогіки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

дисципліни

для студентів напряму підготовки «Психологія»

освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

(денна, заочна)

Київ — 2013


Підготовлено викладачем кафедри психології та педагогіки Дубчак О.Б за редакцією доктора психологічних наук Власової О.І.

Затверджена на засіданні кафедри психології та педагогіки

(Протокол № 1 від 29.08.2013 р.)

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань

Дубчак О.Б. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Психологія сім’ї” (для бакалаврів). — К.: УСЗ, 2013. — 18с.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, характеристику основних видів навчальної, навчально-наукової (пошуково-аналітичної і практичної) самостійної роботи студентів, а також список літератури.

Університет сучасних знань УСЗ, 2013

Пояснювальна записка

Уведення модульної системи організації навчального процесу сприяє скороченню аудиторного навантаження студентів і збільшенню обсягу самостійної роботи, що підвищує значущість поточного контролю знань студентів у тому числі з використанням письмових робіт, есе, рефератів, тестів тощо.

У цьому зв’язку одне з основних завдань сучасного навчального процесу — навчити студентів працювати самостійно. Виконання самостійних завдань допомагає студентам поетапно включитися спочатку в навчальну, а потім у наукову роботу, що сприяє формуванню творчих якостей і творчого ставлення до власної професії. Навчити вчитися означає розвинути схильність і потребу до самостійної творчості, повсякденної і планомірної роботи над підручниками, навчальними посібниками, періодичною літературою, активної участі в науковій роботі.

Самостійна робота студентів традиційно поділяється на два види: аудиторну — самостійну роботу, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять; позааудиторну (кваліфікаційну та пошуково-аналітичну) — роботу, що включає практичне застосування здобутих знань, вмінь та навичок.

Обидва види самостійної роботи є формами звітності та контролю знань студентів. До того ж це творче осмислення відповідної наукової думки, літератури, засіб вивчення навчальних дисциплін, підвищення теоретичного і методичного рівнів професійних знань.

Пропоновані методичні рекомендації призначені для організації самостійної роботи студентів з курсу, що ознайомлюють із активними формами психологічної допомоги різним категоріям людей.


Аудиторна самостійна робота студентів

Мета самостійної аудиторної роботи — розглянути найважливіші та найскладніші питання курсу, а також перевірити засвоєння студентами матеріалу лекцій, підручників, посібників та підготуватися до аудиторних занять.

Підготовка до занять і активна участь у них допомагають студентам при розв’язанні низки освітніх завдань:

· розвинути здатність осмислення різних питань і проблем соціальних наук;

· закріпити і розширити здобуті теоретичні знання;

· сформувати навички самостійної роботи з першоджерелами і довідковою літературою;

· навчитися вести діалог, дискусію;

· сформувати вміння і навички використання знань як теоретичної і методичної бази для вивчення спеціальних дисциплін;

· сформувати потребу в удосконаленні знань за вибраним фахом.


5712493001007298.html
5712552923178932.html
    PR.RU™