Соціальні партнери на підприємстві: роботодавець і наймані працівники

Соціальне партнерство у найбільш загальному трактуванні − це система відносин у соціально-трудовій сфері, що спрямована на узгодження і захист інтересів найманих працівників і роботодавців.

Чи не найголовнішою передумовою розвитку соціального партнерства стало створення організацій, що представляють інтереси найманих працівників. До цього умови найму формувала, а точніше, диктувала одна сторона − роботодавці. Окремі працівники не могли впливати на поведінку роботодавців на ринку праці, формування політики розподілу доходів тощо. З утворенням професійних спілок роботодавці почали мати справу не з окремими працівниками, а з їх організаціями та об’єднаннями профспілок, що затруднювало диктат у визначенні умов купівлі-продажу послуг робочої сили.

На сьогодні відсутнє однозначне трактування сутності понять „роботодавець”, і „найманий працівник”. Так, під терміном „роботодавець” розуміють юридичну чи фізичну особу, яка є власником засобів виробництва, створює робочі місця, використовує найману працю згідно з трудовим договором, який від роботодавця − юридичної особи уповноважений укладати керівник підприємства, а від роботодавця − фізичної особи − безпосередньо зазначена особа.

Поняття „найманий працівник” також відноситься до числа тих, що потребують подальшого наукового опрацювання та відповідного законодавчого закріплення.

Для більш глибокого розуміння статусу найманого працівника, як сторони соціально-трудових відносин, маємо акцентувати увагу на тому, що найманий працівник − це фізична особа (громадянин), яка перебуває у трудових відносинах з роботодавцем на підставі укладеного трудового договору (контрасту) і безпосередньо виконує трудову функцію відповідно до існуючих регламентів (норм, інструкцій, положень тощо). Підкреслимо, що стороною соціально-трудових відносин можуть бути лише ті працівники, у яких є договори з роботодавцями і, відповідно, певний правовий захист. Та частина економічно активного населення, яка зайнята у так званому неформальному секторі економіки, практично випадає з офіційної сфери соціально-трудових відносин.


5713960069809909.html
5713977686352219.html
    PR.RU™