Тәжірибелік сабақтар тақырыбы, мазмұны

Тәжірибелік жұмыстар «Еңбек қорғау» курсы бойынша тәжірибелік жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар бойынша жүргізіледі.

3.4 Студенттердің өзіндік жұмыс шегіндегі сабақ жоспары (СӨЖ – 30 сағат)

1. Электр тогымен зақымдану кезінде көрсетілетін алғашқы көмек

2. Ғимараттың жасанды жарықтандырылуын есептеу

3. Қорғаныстық жерсіндіруді есептеу

4. Бөлменің микроклиматын анықтау

5. Жылан, қарақұрт, кене шағуы кезінде (алғашқы дәрігерге дейінгі) көмек көрсету.

6. Ғимарттар мен үймереттердің найзағайдан қорғаныс категориясын анықтау.

7. Құрылыс материалдарын отқа тұрақтылыққа тексеру әдістемесі

8. Өрт кезінде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарын есептеу

9. Қорғаныс конструкцияларының дыбыс оқшаулылығын есептеу.

10. Электр магниттік алаңнан қорғаныстық экрандауды есептеу тиімділігі.

11. Қарқындылығы 80 дБ болатын 4 бірдей шу көзі және алдыңғылардан қарқындылығы өзгеше бір 70 дБ шу көзі орналасқан ғимарат ішіндегі шу мөлшерін есептеу

12. Егер жұмыс орны мен ауа ағынындағы шаң концентрациясы белгілі болса, қажетті ауа алмасуды анықтау қажет.

13. Өрт қауіптілігі бойынша ғимараттар мен үймереттердің классификациясы

14. Радиация аймағында болу уақытында жұмысшылармен жұтылған дозаны анықтау.

15. Найзағайдан қорғанысты анықтау

3.5 Студенттердің оқытушымен өзіндік жұмыс шегіндегі сабақ жоспары (СОӨЖ-30 сағат)

1. Еңбек қорғау бойынша заңдылық актілерді игеру

2. Еңбек қорғау бойынша нормативтік құжаттарды талдау, оқып, білу.

3. Компьютермен жұмыс атқару кезінде бөлме микроклиматын анықтау бойынша СнжЕ танысу

4. Өрт кезінде адамдарды эвакуациялау есебенің әдістемесімен танысу.

5. Өндірістік ғимараттарда шуды есептеудің жалпы әдістемесі

6. Қорғаныстық жерсіндіруді есептеу әдістемесі

7. Жазатайым жағдайларды зерттеу бойынша әдістемелік нұсқаулар

8. Зиянды газдар мен шаңды есептеу әдістемесі.

9. Ғимаратта өрт сөндіруге арналған автоматты сулы сплинкерлі қондырғыны есептеу.

10. Мұнай газ саласында өрт сөндіру әдістері.

11. Өндірісітк шаң және онымен күресу.

12. Көлемді өртті сөндіруге арналған көбікті құрылғыны есептеу.

13. Есептік жолмен өндірістердің өртжарылыс қауіптілігі категориялырын анықтау.

14. Жергілікті сору желдетуі.

15. Ток желісіне ұрылған уақытта электр тогынан қорғау.

5-кесте

Сабақтың жүргізу графигі

Күні Уақыты Тақырыптардың атаулары
Дәрістік сабақтардың тақыптары
«Еңбек қорғау» пәнінің мақсаты және шарттары, оның оқу үрдісіндегі алатын орны
Еңбек қорғаудың құқықтық негіздері
Еңбек қорғау бойынша мемлекеттік нормативтік талаптар
Еңбек қорғау мен еңбектік тәртіптің талаптарын сақтау бойынша жұмыс беруші мен жұмыскердің жауапкершіліктері мен міндеттері
Еңбек физиологиясы және психологиясы негіздері
Өндірістік санитария және гигиена
Еңбек жағдайы бойынша өндірістік объектілерді аттестациядан өткізу
Өндірістік қауіпсіздікті техникалық реттеу
Негізгі өндірістік объектілер
Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Өрт қауіпсіздігінің жалпы түсініктері
Өндірістік травматизм және кәсіби аурулар
Сәтсіз оқиғаларда зардап шегушілерге алғашқы көмек көмек көрсету
Өндірістегі еңбек қорғау қызметінің ұйымдары
Еңбек қорғау бойынша шараларды жоспарлау және қаржыландыру

Пән бойынша пайдаланылған оқу-әдістемелік әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Безопасность и охрана труда. Под ред. Русака О.М. С.-П.,2001г.

2. Безопасность жизнедеятельности. Под ред. Белова С.В. М., 2001г.

4. Охрана труда. Под ред. Ушакова К.З. М., 1986г.

5. В.А. Девисилов. Охрана труда. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, 440 с.

6. Расдорожный А.А. Безопасность производственной деятельности М., 2003.

7. Денисенко Г.Ф. Охрана труда М., 1985г.

8. Янович А.Н, Бусунин А.А. Охрана труда М.,1990 г.

9. Охрана труда и техника безопасности в практической деятельности субъектов РК. Составитель Скала В.И. Алматы, 2002 г.

10. Орлов С.А. Охрана труда. Днепропетровск, 2000г.

11. Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Уч. пособие. -Алматы:Эверо. 2006, 262 с.

12. Бобок С.А. и др. ЧС: Защита населения и территорий. -М.: «ГНОМиД», 2000г.

13. Русак О.Н. Безопасность техносферы. – Красноярск: ВШ, 2003г

14. Охрана труда и техника безопасности в практической деятельности субъектов РК, Алматы, «Lem», 2002. /Состав. В.И. Скала

Осымша әдебиеттер

1. Правила пожарной безопасности в РК. Алматы, 2003г.

2. СНиПРК 2.02-05-2002. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

3. Правила расследование и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья. Утв. Прав. РК от 4.07. 2001г.

4. Закон РК «Об охране здоровья граждан РК» Алматы, 2004г.

5. Конституция РК

6. Положение об аттестации производственных объектов организации по условиям труда.

7. Оказание первой помощи при несчастном случае. Методическое указания к лабораторной работе. стр.23.

8. Трудовой Кодекс Республики Казахстан : закон РК : [принят 15 мая 2007 г.] // Казахстанская правда - 2007. -22 Мая.

9. Закон О промышленной безопасности наопасных производственных объектах : закон РК : [принят парламентом 3 апреля 2002 г.] // Ведомости Парламента РК. - 2002. - № 7-8. - ст. 77.

10. Закон О техническом регулировании : закон РК : [принят парламентом 9 ноября 2004 г.] // Ведомости Парламента РК. -2004. -№21. -ст. 124.

11. Сборник нормативных актов РК по « Охране труда», Караганда. 2002г.

12. Трудовой кодекс РК, 2007г.

13. Нурбаев Д.А. Трудовое право РК, Алматы, Бастау, 2004.

МАЗМҰНЫ

Пәнді оқытудың мақсаты
1.1 Пәнді оқытудың міндеті
1.2 Пәнді оқытудың нәтижесінде студент білуі керек:
1.3 Алдыңғы реквизит:
1.4 Соңғы реквизит:
Білімді бақылау және бағалау
Пәннің мазмұны
3.1 Курстың тақырыптық жоспары
3.2 Дәрістік сабақтардың тақырыбы және мазмұны
3.3 Тәжірибелік сабақтар тақырыбы және мазмұны
3.4 СӨЖ тақырыбы және олардың сағаттық көлемі:
3.5 СОӨЖ тақырыбы және олардың сағаттық көлемі:
3.6 Сабақты өткізу кестесі
Пән бойынша пайдаланылған оқу-әдістемелік әдебиеттер тізімі
Мазмұны


5714121200577637.html
5714191039979700.html
    PR.RU™