Спеціальних електроприладів. Таким чином, при фібриляції серця закритий

Його масаж сприяє тільки подовженню періоду клінічної смерті.

Крім електричних ударів, одним із різновидів загальних електротравм є

Електричний шок — тяжка нервово1рефлекторна реакція організму на

Подразнення електричним струмом. При шоці виникають глибокі розлади

Нервової системи і, як наслідок цього, розлади систем дихання, кровообігу,

Обміну речовин, функціонування організму в цілому, а життєві функції орга1

Нізму поступово затухають. Такий стан організму може тривати від десятків

Хвилин до доби і закінчитись або виздоровленням при активному лікуванні,

Або смертю потерпілого.

Чинники, що впливають

На тяжкість ураження електричним струмом

Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електрич1

Ним струмом, діляться на три групи: електричного характеру, неелек1

Тричного характеру і чинники виробничого середовища.

Основні чинники електричного характеру це величина струму

Через людину, напруга, під яку вона попадає та опір її тіла, рід і часто1

Та струму.

Величина струму через людину безпосередньо і найбільшою мірою

Впливає на тяжкість ураження електричним струмом. За характером

дії на організм виділяють:

• відчутний струм — викликає при проходженні через організм від1

чутні подразнення;

• невідпускаючий струм — викликає при проходженні через орга1

Нізм непереборні судомні скорочення м’язів руки, в якій затиснуто

провідник;

• фібриляційний струм — викликає при проходженні через орга1

Нізм фібриляцію серця.

Відповідно до наведеного вище:

• пороговий відчутний струм (найменше значення відчутного струму) для

Перемінного струму частотою 50 Гц коливається в межах 0,6–1,5 мА і 5–7 мА

для постійного струму;

• пороговий невідпускаючий струм (найменше значення невідпускаючогоСтруму) коливається в межах 10–15 мА для перемінного струму і 50–80 мА

для постійного;

• пороговий фібриляційний струм (найменше значення фібриляційного

Струму) знаходиться в межах 100 мА для перемінного струму і 300 мА для

Постійного.

Гранично допустимий струм через людину при нормальному (неа1

Варійному) режимі роботи електроустановки не повинен перевищува1

Ти 0,3 мА для перемінного струму і 1 мА для постійного.

Величина напруги, під яку попадає людина, впливає на тяжкість

Ураження електричним струмом в тій мірі, що із збільшенням прикла1

Деної до тіла напруги зменшується опір тіла людини. Останнє приво1

Дить до збільшення струму в мережі замикання через тіло людини і, як

Наслідок, до збільшення тяжкості ураження.

Гранично допустима напруга для людини при нормальному (неава1


5714419383044315.html
5714466936192199.html
    PR.RU™