Приклад 2. Приймаються тези доповіді, надіслані на електронну пошту conf.infosec@gmail.com, обсягом 1-3 сторінки

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Приймаються тези доповіді, надіслані на електронну пошту conf.infosec@gmail.com, обсягом 1-3 сторінки, формат аркуша А4, у файлі з розширенням *.doc або *.docx. Назва файлу повинна починатися з прізвища автора (чи першого співавтора), наприклад, ІваненкоМІ_тези.doc. Шрифт основної частини тез Times New Roman, кегль − 12 пт, інтервал − 1.0, всі поля сторінки 2 см, абзац 1,25 см, вирівнювання – по ширині. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках. Таблиці та рисунки повинні мати порядковий номер та назву. Використана література подається наприкінці тез доповіді мовою оригіналу.

Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

- УДК (шрифт – 12 пт, вирівнювання по лівому краю);

- назва тез, (шрифт – 20 пт, жирний, вирівнювання по центру);

- прізвище та ініціали автора і співавторів, для студентів вказати номер курсу, для інших учасників - посаду, науковий ступінь та вчене звання (шрифт – 12 пт, жирний, вирівнювання по центру);

- для студентів та аспірантів вказати наукового керівника, його прізвище та ініціали, посаду, науковий ступінь і вчене звання (шрифт – 12 пт, вирівнювання по центру);

- назва ВНЗ, де працює/навчається автор(и) (шрифт – 12 пт, курсивом, по центру);

- основний текст тез (шрифт – 12 пт, вирівнювання по ширині);

- список літератури (не обов'язково) (розмір шрифту 10 пт, вирівнювання по ширині).

Приклади оформлення тез подано нижче.

Приклад 1

Приклад 2


5715651144592622.html
5715686014501557.html
    PR.RU™