Варіант 10

1. Дати письмову відповідь на наступні питання:

1.1. Потенціал підприємства як економічна система.

1.2. Сутність мультиплікатора, його різновиди та методи використання для розрахунків ринкової вартості потенціалу підприємства

2. Дати відповіді на тести:

2.1. Внутрішнє середовище організації – це:

а) середовище безпосередніх контактів з фірмою;

б) середовище непрямих контактів фірми;

в) сукупність наступних основних елементів: виробництво, маркетинг, фінанси, організаційна структура, персонал;

г) жодне з визначень невірно.

2.2. Що є головною ціллю стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації:

а)інформація про можливості, яку треба враховувати при формулюванні місії організації;

б) інформація про погрози, яку треба враховувати при розробці продуктово-маркетингової стратегії організації;

в) інформація про погрози й можливостях, яку треба враховувати при прийнятті всіх ключових стратегічних розв'язків;

г) інформація про сильні й слабкі сторони організації, яку треба враховувати при прийнятті всіх ключових стратегічних рішень.

2.3. PEST-аналіз використовується при дослідженні:

а) зовнішнього середовища; б) внутрішнього середовища;

в) зовнішнього й внутрішнього середовища;

г) жоден з варіантів не вірний.

2.4. Мірою того, скільки потенційний покупець буде готовий заплатити за оцінювану вартість, є:

а) ціна; б) вартість;

в) витрати; г) собівартість.

2.5. Наявність і достатність власного і залученого капіталу, стан активів, ліквідність, наявність кредитних ліній на підприємстві, визначає його:

а) технічний потенціал;

б) кадровий потенціал;

в) фінансовий потенціал;

г) інформаційний і науково-технічний потенціал.

2.6. Який принцип лежить в основі дохідного підходу:

а) ієрархії; б) очікування;

в) заміщення; г) конкуренції.

2.7. Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується в рамках порівняльного підходу?

а) метод чистих активів; б) метод вартості заміщення;

в) метод економічного прибутку;г) метод аналогового продажу чи ринку капіталу.

2.8. У яку зі статей, як правило, не вносяться виправлення при коректуванні балансу з метою визначення вартості чистих активів:

а) основні засоби; б) дебіторська заборгованість;

в) запаси; г) грошові кошти.

2.9. Метод оцінки вартості машин та обладнання, який базується на приведенні старої (минулої) ціни до її сучасного рівня, називається:

а) метод розрахунку за ціною однорідного об’єкта;

б) індексний (трендовий) метод;

в) метод поелементного розрахунку;

г) метод рівновеликого аналога.

2.10. Яке з нижчеперелічених положень неправильне:

а) ставка капіталізації − це процентна ставка, що використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів у величину поточної вартості;

б) ставка капіталізації − це процентна ставка, що дозволяє перетворити величину прибутку або грошового потоку за один період часу в показник вартості;

в) ставка капіталізації − різниця між ставкою дисконту й середньорічними темпами зростання прибутку;

г) ставка капіталізації − різниця між ставкою дисконту й середньорічними темпами росту грошового потоку.

3. Практичні завдання

Задача 1

За допомогою графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої економічної інформації в додатках А, Б побудувати модель потенціалу та дати оцінку потенціалу виробничого підприємства «Преміум».

Задача 2

Визначити поточну вартість потоку орендних платежів, що виникають наприкінці року, якщо річний орендний платіж перші 3 роки складає 250 тис.грн., потім він зменшиться на 50 тис.грн. і триматиметься протягом 2 років, після чого зросте на 150 тис.грн. і буде поступати ще 2 роки. Ставка дисконту 11 %.5716113160659864.html
5716214890994560.html
    PR.RU™